Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 180).

W art. 2 w/w ustawy zostały wymienione osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania, po spełnieniu przez nią dwóch najważniejszych warunków:

Warunek 1

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli:

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.


O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).

Warunek 2:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę
 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju – powierzchnię normatywną należy powiększyć o 15 m.kw. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, takie jak:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. inne niż wymienione w pkt. 1- 4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik OPS-u ustali, że:

 1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.


Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upoważniona przez Wójta Gminy. Decyzja w sprawie przyznania pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję)
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Szczecinie.

 Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego i wygaszenie decyzji

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego pociąga za sobą również obowiązki po stronie osoby uprawnionej. Jej podstawowym obowiązkiem jest opłacanie na bieżąco należności za lokal. Jeżeli należności te nie są wpłacane regularnie, to wypłata dodatku jest wstrzymywana przez gminę do czasu pokrycia zaległości. Dodatkowo decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji
o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeżeli osoba uprawniona ureguluje zaległości w terminie, to gmina wypłaci jej dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli natomiast osoba uprawniona nie ureguluje zaległości w terminie, a decyzja o przyznaniu dodatku wygasła, to dodatek nie zostanie przez gminę wypłacony, a o ponowne przyznanie dodatku osoba zainteresowana będzie mogła wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

 

Prosimy o składanie wniosków od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w godzinach pracy Ośrodka

 

Do składanego prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wypełnionej własnoręcznie deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)

b) szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek –,  

c) dowód osobisty do wglądu,

d) zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,

e) w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

 

UWAGA!


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek dodatek mieszkaniowy.doc (DOC, 76.00Kb) 2019-12-18 08:01:33 286 razy
2 WNIOSEK DM.doc (, 81.00Kb) 2017-12-28 13:23:39 206 razy
3 Zaświadczenie o dochodzie do dodatku mieszkaniowego.doc (DOC, 33.00Kb) 2017-12-28 13:23:39 422 razy
4 oświadczenie konto 1.doc (DOC, 28.50Kb) 2017-12-28 13:23:39 419 razy
5 Oswiadczenie-2.pdf (PDF, 444.96Kb) 2017-12-28 13:23:39 1130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Koźlik 28-12-2017 13:15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Koźlik 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 18-12-2019 08:01:33