Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oferta pracy na stanowisko asystent rodziny z dn. 28.07.2021r.

Karnice, dnia 28.07.2021r.  

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko ASYSTENT RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach

 

Stanowisko pracy: asystent rodziny

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach, teren gminy Karnice.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze max. 160 godzin miesięcznie

Data zatrudnienia: niezwłocznie po zakończonej rekrutacji.


Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełnić następujące wymagania:

 1. Posiadać:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dna 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. Posiadać obywatelstwo polskie.
 2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.
 3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia Asystenta rodziny są zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 1821).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku, a w szczególności:
 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Ustawy o pomocy społecznej,
 3. Ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 4. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 1. Prawo jazdy kat. B i własny środek transportu.
 2. Nieposzkalowana opinia.
 3. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
 4. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 5. Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:
 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 4. umiejętność współpracy w zespole,
 5. odpowiedzialność,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 8. dyspozycyjność,
 9. odporność na sytuacje stresowe,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 1. Mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 2. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 3. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 4. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 5. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 6. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, poz.218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy (zał. nr 1 do ogłoszenia).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).
 5. Kopia prawa jazdy.
 6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności (zał. nr 2 do ogłoszenia).
 8. Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (zał. nr 3 do ogłoszenia).
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji (zał. nr 4 do ogłoszenia).
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (zał. nr 5 do ogłoszenia).

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach w godzinach pracy Ośrodka w pokoju nr 6 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. do godziny 15.00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach, a nie data nadania.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.  Aplikacje/dokumenty, które nie zostały własnoręcznie podpisane lub zawierają braki formalne zostaną odrzucone.
 2. Dokumenty kandydata wybranego podczas rekrutacji i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji za pokwitowaniem, po tym terminie zostaną zniszczone.
 3. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 913856152.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach - http://bip.ops.karnice.pl  oraz ogólnodostępnej tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

/-/ Katarzyna Jagielska

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

            Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@karnice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Karnicach;
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego;
 8. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@karnice.pl;
 10. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, nie będą też profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. 1 kwestionariusz osobowy.docx (DOCX, 13.85Kb) 2021-07-28 11:17:18 39 razy
2 Zał. 3 oświadczenia kandydata na asystenta rodzinny.docx (DOCX, 13.01Kb) 2021-07-28 11:17:18 42 razy
3 Zał. 4 zgoda.docx (DOCX, 11.49Kb) 2021-07-28 11:17:18 39 razy
4 Zał. 5 oświadczenie o stanie zdrowia.docx (DOCX, 10.98Kb) 2021-07-28 11:17:18 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Jagielska 28-07-2021 11:17:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Jagielska 28-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 28-07-2021 11:19:56