Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady ogólne

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń

Ustawa o pomocy społecznej wymienia trudne sytuacje życiowe, które w szczególności uprawniają do ubiegania się o świadczenia z pomocy społeczne (art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Jest to:

 • ubóstwo,

 • sieroctwo;

 • bezdomność;

 • bezrobocie;

 • niepełnosprawność;

 • długotrwała lub ciężka choroba;

 • przemoc w rodzinie;

 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizm lub narkomania;

 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Uwaga:

Znajdując się w jednej z w/w trudnych sytuacji życiowych można zwrócić się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej położonego na terenie gminy miejsca zamieszkania, a w wyjątkowych sytuacjach na terenie gminy aktualnego pobytu (art. 101 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc można uzyskać w formie pieniężnej jak i tzw. niepieniężnej, poniżej zamieszczamy przykładowe świadczenia.

Np.:

 • pomoc finansową m.in. zasiłki stałe, okresowe, celowe,

 • pracę socjalną,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny),

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

 • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się,

 • sprawienie pogrzebu,

 • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencję kryzysową,

 • świadczenie usług opiekuńczych,

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Ogólne kryteria ubiegania się o zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 600 zł przez liczbę osób w rodzinie (np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1800 zł)

Dochodem dla pomocy społecznej są wszystkie otrzymywane miesięczne przychody osoby ubiegającej się o pomoc oraz tych członków rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Bierze się pod uwagę jedynie dochody netto, które uzyskano w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu np. utraty pracy, liczony jest dochód z tego miesiąca, w którym został złożony wniosek (art. 8 Ustawy o pomocy społecznej).

Uwaga:

Dochody z działalności gospodarczej, z ha przeliczeniowych (wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł)oraz z innych źródeł sumuje się.

Jeśli osoba samotna uzyska w ciągu ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku, jednorazowy dochód przekraczający kwotę 3.505 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby samotnej ) lub jeśli osoba w rodzinie otrzyma dochód przekraczający kwotę 2.640 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby w rodzinie) to dochód ten dzieli się na 12 i dolicza do poszczególnych m-cy poczynając od m-ca w którym ten dochód otrzymali.
 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

 • zasiłku celowego

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty

 • wartości świadczenia w naturze,

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne,

 • świadczenia wychowawczego,

 • dochodu o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

Pozostałe zasady:

 • W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14)

 • Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: zarobki, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty

 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej (z wyjątkiem osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej świadczenia zawiesza się i nie są one w tym czasie udzielane. (art. 13 )

 • Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3)

 • Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych (art. 2)

 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art. 4)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Koźlik 27-10-2017 13:35:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Koźlik 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 02-11-2022 13:13:59