Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skargi i wnioski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski obywateli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz.2000) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sadowego.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Składanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym oraz innej osoby za jej zgodą.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a wnioski do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Skargi wnioski mogą być wnoszone:

  1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Ośrodka,
  2. osobiście w siedzibie OPS Karnice,
  3. poprzez ePUAP /OPSwKarnicach
  4. ustnie do protokołu w siedzibie Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach nie przyjmuje skarg złożonych telefonicznie.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi.

Termin załatwiania skarg i wniosków:

Organ właściwy do załatwiania skarg i wniosków powinien załatwić skargę i wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:

Kierownik Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz.  13.00 – 15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Jagielska 25-01-2023 09:55:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Jagielska 25-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 25-01-2023 09:56:08