Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje

 

DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY!!! 

 

Informacja o nowych zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy   

Od 20 września br. wchodzi w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1976) wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany doprecyzowały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

Oto najważniejsze zmiany w zakresie dodatku węglowego:

 1. W sytuacji gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  W sytuacji złożenia w tym samym dniu wniosków przez kilka gospodarstw  domowych mających ten sam adres, Ośrodek będzie brał pod uwagę kolejność wpisania wniosku (liczbę porządkową) do rejestru wniosków.
 2. Termin wypłaty dodatku węglowego został wydłużony z miesiąca od dnia złożenia wniosku do dwóch miesięcy.
 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Oznacza to, że złożone i nie rozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego wnioskodawcy, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy mający na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, w toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
 5. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 22, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

 

 

DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJE

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 2. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

W przypadku gdy ogrzewanie budynku  jest realizowane przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jakie osoby mogą składać wniosek

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski zgodnie z art. 2 ust. 7 pkt 2 ustawy o dodatku węglowym,

3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek (ważne - można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania - kodeks cywilny). Miejsce zamieszkania wnioskodawcy i jego gospodarstwo domowe muszą być tożsame. 

 

 Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Najpierw wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie mu udzielana osobiście (o takiej możliwości wnioskodawca ma być informowany przy składaniu wniosku).

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi prawa do dodatku, zostanie wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku.

Forma "decyzji" będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Dodatek węglowy zwolniony z podatku, wyłączony z dochodów i spod egzekucji

Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego ustawa przewiduje przepisy:

 • zwalniające dodatek węglowy od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 52jc updof),
 • wyłączające dodatek węglowy spod egzekucji (art. 833 § 6 k.p.c., art. 10 § 4 i art. 80 § 2a pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz

Podstawa prawna:

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1692

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Koźlik 17-08-2022 11:06:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Koźlik 17-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Natalia Koźlik 21-09-2022 09:08:01