Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert prawnik

Karnice  dnia  17.10.2023r.

 

Rozeznanie rynku

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Nadmorska 7

72-343 Karnice

 

ZAPRASZA  do złożenia oferty

 1. Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne poradnictwo prawne w Punkcie Wsparcia Rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach Zastosowanie przepisów: Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się Ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.

  1. Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

 

 1. Opis przedmiotu  zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego  w Punkcie Wsparcia Rodziny .
  2. Adres Punkt Wsparcia Rodziny 72-343 Karnice ul. Nadmorska 7. 
  3. Porady będą odbywały się w godzinach popołudniowych np. między 14-17.
  4. Ilość godzin do realizacji 5 godzin miesięcznie  w okresie 01.11.2023-31.12.2023r.tj. łącznie 10 godzin.
  5. Zamawiający przewiduje możliwość  wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
  6. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące poszczególne usługi  posiadały wiedzę teoretyczną  i praktyczną z zakresu poradnictwa prawnego.
  7. Za godzinę zajęć Zamawiający rozumie godzinę zegarową tj. 60 minut.
  8. Zakres zadania:

a) prowadzenie poradnictwa

       b) prowadzenie list obecności,

c) bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem poradnictwa.

  1. Osoba wykonująca poradnictwo winna posiadać wpis na listę radców prawnych  lub wpis na listę adwokatów w odpowiedniej izbie OIRP lub ORA.
  2. Kody CPV: 79140000-7: Doradztwo prawne i usługi informacyjne.

 

 1. Informacje na temat wykluczenia wykonawców:
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

            Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.2. Zgodnie z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835) t na podstawie którego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy

3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli zaistnieją przesłanki określone w pkt 3.1. i 3.2.

3.4. Na potwierdzenie brak podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

 1. Opis obliczenia ceny:

-      Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w Formularzu oferty  wg wzoru.

- Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

-      Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z rozeznania, a w szczególności wynikające  z opisu przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy podać w złotych polskich  do dwóch miejsc po przecinku.

-  Prawidłowe ustalenie stawki podatku Vat należy do Wykonawcy.

 

 1. Informację o  kryteriach oceny ofert i wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
  1. Cena  przedmiotu zamówienia 95 %- 95 pkt
  2.  Przynależność do podmiotów ekonomii społecznej- 5 pkt.

 

 1. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

Oferty:

6.1.Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania usługi-  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 95 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

 

C = [C min / C bad] x 100 x 95% 

gdzie:

    C      - liczba punktów za cenę ofertową

     C min          - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

    C bad           - cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

6.2.Przynależność do podmiotów ekonomii społecznej- kryterium będzie punktowane w wysokości  5 pkt za posiadanie wpisu do Bazy Przedsiębiorstw Społecznych  na stronie: http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie oświadczenia  złożonego przez wykonawcę  w ofercie oraz zapisu ze strony www.

 1. Termin składania ofert:
  1. Oferty należy  składać do dnia  30.10.2023r. do godz. 14.00
  2. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach  adres: ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, pok. 6 lub poprzez maila: ops@karnice.pl

7.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty.

7.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania.

 1. Termin realizacji umowy:

Od zawarcia umowy do 31.12.2023r.

 

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

9.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielonego zamówienia  w następujących okolicznościach:

a)zmiany stawki podatku VAT i akcyzy,  sposobu ich płatności  (w przypadku zmian ustawowych),

b)ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,

c) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla zamawiającego,

d) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,

e) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

e) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

f) siły wyższej.

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 3. Przesłanki odrzucenia oferty:
  1.  Wykluczenie wykonawcy.
 4. Sposób Komunikacji z Zamawiającym:
  1. W przypadku wystąpienia pytań do rozeznania można je kierować mailem na adres: ops@karnice.pl
  2. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego będzie przekazana wykonawcom, którzy otrzymali rozeznanie rynku.
 5. Ochrona danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

       W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: ops@karnice.pl lub pisemnie na wskazany adres.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest: Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@karnice.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej:

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.

f) na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z Gminą Karnice

 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający przewiduje w trakcie badania i oceny ofert:

        -Poprawę omyłek rachunkowych,

 -wezwanie do złożenia wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert,

- wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa.

21. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia kalkulacji ofertowej. Jej brak lub niekompletność  stanowić będzie  podstawę do odrzucenia oferty.

22. Do formularza oferty należy załączyć:

1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty,
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

Natalia Koźlik

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

 

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

 

........................................................................

             Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                .....................................................

                                                                                                                             (miejscowość i data)

telefon. ...............................  faks .........................

adres e-mail......................................................                             

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Nadmorska 7

72-343 Karnice

 

O F E R T A

 

 1. Nawiązując do rozeznania rynku w postępowaniu którego przedmiotem jest Specjalistyczne poradnictwo prawne w Punkcie Wsparcia Rodziny w przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

 

Cena brutto za 1 godzinę zegarową ………………………………………………zł

Słownie w zł:…………………………………………………

 

Cena netto  za 1 godzinę zegarową ………………………………………………zł

Słownie w zł:…………………………………………………

 

Ce

 

2. OŚWIADCZAM, że:

*Zaznaczyć właściwe

3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że zobowiązuję  się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w rozeznaniu.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7 . Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

 

..........................., dnia ..................2023r.    

                        ………......................................................                                                                       

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

 

Załącznik nr 2- oświadczenie

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

Nazwa zadania: Specjalistyczne poradnictwo prawne w Punkcie Wsparcia Rodziny w ramach projektu  „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice”

Jako wykonawca

 1. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym  poprzez :
  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania  w związku z  art 7 ust. 1 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r.. poz. 835),  na podstawie którego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu  765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy  ;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3ww.ustawy .

……………….,  dnia         ……………..r.

 

............................................................

                             (podpis)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......2) podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

........................................................ dnia .. .. …. r.

 

............................................................

                                      (podpis)                           

 

2            ) wymienić pkt od a do d, jeżeli dotyczy

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Koźlik 03-11-2023 08:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Koźlik 26-10-2023
Ostatnia aktualizacja: Natalia Koźlik 03-11-2023 09:00:16